என்ன வளைவு… என்ன சுழிவு…. பாக்கும்போதே தூக்குதே : ஜிகர்தண்டா போல கிக்கேற்றும் ஜியா ராய்…!!


Tags: jiya-roy
More Stories